1.1 Giriş

Şeşkalar Mobilya (http://seskalarmobilya.com/) adresini ziyaret etmeniz ya da http://seskalarmobilya.com/ kaynaklı yayınlanan verileri/bilgileri kullanmanız durumunda aşağıda yer alan KVKK politikalarını kabul etmiş olursunuz.
Şeşkalar Mobilya ile paylaşmayı kabul ettiğiniz kişisel verileriniz, bu politika içerisinde yer alan sınırlara göre kapsama alınmakta, işlenmekte, saklanmakta ve imha edilmektedir. 
İşbu politika Şeşkalar Mobilya tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyum açısından açıklamalar içermekte ve buna bağlı olarak kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek adına şeffaflık sağlamaktadır.

1.2 Şeşkalar Mobilya KVKK Kapsam

Şeşkalar Mobilya tarafından yayınlanan bu politika, şirket çalışanları dışında Şeşkalar Mobilya veri kayıt sistemlerini (ürün satın alma, ürün bilgi formları, müşteri bilgi formları ve benzeri) Şeşkalar Mobilya web sitesini kullanan kendi rızasıyla bilgilerinin işlenmesine izin veren kişiler içindir.

Şeşkalar Mobilya Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Detaylar
2.1 Şeşkalar Mobilya Kişisel Verilerin İşlenme Prensipleri

Şeşkalar Mobilya şirket bünyesinde kullanım izni verilen verileri, ilgili kanunlara ve mevzuatlara uygun, usul ve esas çerçevesinde barındırmaktadır. Şeşkalar Mobilya kişisel verilerin saklanması ve korunması için belirli çerçeveleri takip eder:

Güncel ve doğru kullanıcı politikaları çerçevesinde kullanım

 1. Açık, şeffaf, meşru amaç beyanına dayalı kullanım
 2. Hukuk ve etik olarak uygun kullanım
 3. Belirlenen amaçlara sadık, sınırlı ve ölçülü kullanım
 4. İşbu politikada yer alan süre, kavram ve diğer ilkelere uygun kullanım
  2.2 Şeşkalar Mobilya Kişisel Verilerin İşlenmesi

2.2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şeşkalar Mobilya kişisel veri sahibinin verilerinin kullanılması, işlenmesi ve saklanması için platform üzerinde yer alan bildirimlerle izin almaya öncelik verir. Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde hukuki dayanakları temel alır. Verilerin işlenmesi için kullanıcı izni dışında aşağıda yer alan şartlardan birini ya da birden fazlasını taşıyan kullanıcılar için ‘’kullanıcının açık rızası’’ olmadan kişisel verilerin işlenmesi süreci geçerli olabilmektedir.
Açık rıza haricinde kişisel veri işleme süreçlerinin başlatılması için aşağıda yer alan şartlardan biri ya da daha fazlası işlenme süreci için dayanak olabilmektedir. İşlenen verilerin ‘’özel nitelikli kişisel veri’’ olması durumunda, Şeşkalar Mobilya tarafından yayınlanan bu politikanın 2.2.2 başlığında yer alan şartlar sürece uygun olarak uygulanmaktadır.

Kanunlar tarafından belirgin bir şekilde öngörülmesi

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle yaşanan kesintiler
 2. Sözleşmenin oluşturulması ve ifası
 3. Şeşkalar Mobilya’ın hukuki sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmesi
 4. Veri sahibi tarafından kişisel verinin alenen yayınlanması
 5. Yerine getirilmesi gereken bir hakkın tesisi ya da korunması gereken bir verinin işlenmesi için ortaya çıkan durumlar
 6. Şeşkalar Mobilya’in meşru menfaatleri için veriyi işlemek zorunda kalması
  2.2.2 Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Şeşkalar Mobilya ‘’özel nitelikli kişisel veriler’’ olarak sınıflandırdığı bilgileri, işbu politika içerisinde yer alan ilkelere uygun olarak idari ve teknik sorumlulukları gözeterek işlemektedir.

Özel nitelikli olarak sınıflandırılan bilgiler, Https://seskalarmobilya.com/ tarafından özel bir dikkat ve önemle KVKK’a uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Şeşkalar Mobilya tarafından şirket bünyesinde işlenen veriler; ticari faaliyetlerinin düzenlenmesi, planlanması, ifa edilmesi bu doğrultuda ilgili/yetkili departmanlara, kuruluşlara mevzuat gereği bilgi verilmesi için kullanılabilmektedir.

Şeşkalar Mobilya doğrudan sağlamadığı, uzmanlık ya da ilgili departmanları barındırmadığı alanlarda kullanıcı iznine dayalı olarak bilgi paylaşımı yapmaktadır. Kullanıcıların ödeme yapması, ödeme hizmetinin alınması, siparişlerin teslim edilmesi, sipariş işlemlerinin tamamlanması, fatura işlemlerinin tamamlanması, kullanıcı/tüketici şikayetlerinin incelenmesi/çözümlenmesi/analiz edilmesi, açık rıza sonucunda elektronik ileti gönderilmesi ve benzeri alanlarda Şeşkalar Mobilya bir ya da birden fazla aracı firmadan destek alabilmektedir.
İşbu politika dahil tüm KVKK ve şirket hizmet politikaları kapsamında yer alan işlemler için denetim faaliyetlerinin planlanması, ifa edilmesi, sürdürülebilirlik çalışmalarının yapılabilmesi, talep-şikâyet ve benzeri dönütlerin incelenmesi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlaması için Şeşkalar Mobilya tarafından veri işleme süreçleri çalıştırılabilmektedir.

Şeşkalar Mobilya hukukun üstünlüğü, işlenen verilerin etik sınırları, Şeşkalar Mobilya’ın yasal sorumlulukları içerisinde veri işleme sürecini aktif olarak kullanmaktadır. Veriler mevzuatlar içerisinde belirtilen, öngörülen sürelere uygun olarak Şeşkalar Mobilya tarafından muhafaza edilmektedir.

Şeşkalar Mobilya internet sitesi ve diğer online satış kanalları aracılığıyla kişisel verileriniz kısmen ya da tamamen otomatik olarak kayıt altına alınabilmektedir. Kayıt altına alınan bu veriler işbu politika içerisinde yer alan bilgilere göre depolanmakta ve belirtilen süreler içerisinde muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen bilgiler işbu politika içerisinde yer alan sürelere uygun olarak işlenebilmektedir. 

Şeşkalar Mobilya internet sitesi ve online satış kanalları aracılığıyla toplanan, Şeşkalar Mobilya bünyesinde bulunan bütün veriler kullanıcı tarafından aksi bir talimat verilmediği sürece üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Şeşkalar Mobilya kendi faaliyetleri dışında ticari amaçla kullanıcı verilerini kullanmamaktadır. 
Şeşkalar Mobilya kullanıcı verileri üçüncü şahıslar, ticari kuruluşlar ve benzeri yapılara satılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması
Şeşkalar Mobilya bünyesinde depolanan, saklanan, işlenen veriler işbu politika içerisinde yer alan kullanım amaçlarına göre aktarılmakta ve paylaşılabilmektedir. Şeşkalar Mobilya hukuki sorumluluklarını ve şirket politikalarını göz önüne alarak oluşturduğu sınır ve ölçüler içerisinde bilgi paylaşımını sürdürmektedir.

Şeşkalar Mobilya destek, hizmet, altyapı, danışmanlık gibi farklı alanlarda iş birliği yaptığı ticari kuruluşlarla hukuki sınırlar içerisinde bilgi paylaşımı yapmaktadır. Şeşkalar Mobilya’ın çözüm ortaklığı yaptığı özel kurum ve kuruluşlar, şirket, şirketin danışmanları, grup şirketleri, tedarikçiler, alt yükleniciler, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlar bilgi paylaşımı ağının içerisinde yer almaktadır.

Şeşkalar Mobilya yetkili kamu veya hukuk tüzel kişilerine, mevzuat içerisinde yer alan hükümlülüklere uygun olarak bilgi paylaşımı yapmak durumundadır. Kamu ve diğer hukuki kuruluşlardan gelen talepler için ‘’hukuki yetki’’ tanımı Şeşkalar Mobilya için geçerlidir. Bu tanım içerisinde gelen talepler için resmî belge paylaşımı yapılmaktadır.
Şeşkalar Mobilya tarafından kişisel verileriniz, KVKK 5. Ve 8. Maddeleri uyarınca belirgin, açık rızanız dışında üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Şeşkalar Mobilya Kişisel Verileri Hangi Yollar ile Toplamaktadır?
Şeşkalar Mobilya internet sitesine giriş yapan kullanıcılar

 1. Şeşkalar Mobilya internet sitesinden etkileşime giren kullanıcılar
 2. Şeşkalar Mobilya online satış kanallarını kullanan kullanıcılar
 3. Şeşkalar Mobilya pazarlama/elektronik ileti sözleşmelerini onaylayan kullanıcılar
 4. Şeşkalar Mobilya internet sitesine yazılı, sözlü ya da elektronik olarak bilgi aktaran kullanıcılar
  Şeşkalar Mobilya Kişisel Verilerin Muhafaza Edilmesi ve Silinmesi
  KVK Kanunu 7. Maddeye uygun olarak, kişisel verilerin belirli mevzuatlara işlendikten sonra, işlenmesine neden olan durum/sebebin ortadan kalkması, kişisel veri sahibinin talep etmesi gibi durumlarda Şeşkalar Mobilya muhafaza edilen kişisel veriyi belirli duruma göre siler, yok eder ya da kimliksiz hale getirir.

KVK Kanunu 28.10.2017 tarihli 30224 sayılı Resmî Gazete yayınına göre kişisel verilen silinmesi, yok edilmesi, kimliksiz hale getirilmesi için ‘’mevzuat’’ içerisinde belirli yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Şeşkalar Mobilya bu yayına uygun olarak verilerin silinmesi, kimliksiz hale getirilmesi sürecini uygular.

Şeşkalar Mobilya Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanıcı / Kişi Hakları
KVK Kanunu 11. Maddesinde kişisel verilerin korunması, kişisel verisini Şeşkalar Mobilya ile paylaşan kullanıcıların sahip olduğu haklar açık bir şekilde belirtilmiştir. İşbu politikada yer alan tüm süreçlerde, aşağıda yer alan durumlarda Şeşkalar Mobilya mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kullanıcının verilerinin işlenip / işlenmediğini detaylı olarak öğrenmesi

 1. İşlenen kişisel verilerle ilgili detaylı olarak bilgi talep etmesi
 2. İşlenen verilerin kullanım amacını, kullanımının amacına uygun olup olmadığının öğrenilmesi
 3. İşlenen verilerin işbu politika içerisinde yer alan paylaşım sınırlarına göre paylaşıldığını teyit etme, bilgi alma
 4. Paylaşılan kamu/özel/tüzel/ticari kişilerle ilgili bilgi alma
 5. Eksik işlenen bilgilerin düzeltilmesini talep etme, yanlış işlenen bilgileri düzelttirme
 6. KVK Kanunu 7. Maddeye uygun olan şartlar içerisinde kişisel verilerin kimliksiz hale getirilmesi, silinmesi, yok edilmesini talep etme
 7. Otomatik sistemlerle işlenen veriler sonucunda kullanıcının aleyhine ortaya bir durum çıkması halinde itiraz etme / yardım talep etme
 8. KVK Kanuna aykırı olarak işlenen veriler sonucu uğranılan zararın giderilmesini talep etme
  Şeşkalar Mobilya KVK Kanunu Kapsamında Başvuru / İletişim

Şeşkalar Mobilya KVK Kanunu kapsamında bilgi almak isteyen müşteri / ziyaretçi / iş ortağı ve diğer kullanıcılar için aşağıda yer alan iletişim adreslerini kullanmaktadır.

info@seskalarmobilya.com/